สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน ระยะที่ 3 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่าบ่อ 3

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาววิไลพร พรมศรี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป. หนองคายเขต 1 ติดตามและประเมินผล ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน ระยะที่ 3 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 (ท่าบ่อ 3) โดยใช้กระบวนการ COL(P)A Model เข้าร่วมสังเกตการสอนเรียน สังเกตการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลางวัน กลางคืน และร่วมกันสะท้อนผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้ เสนอแนะ เติมเต็ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านเป้า อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย