สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษาดูงานโรงเรียนจิตศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษาดูงาน โรงเรียนจิตศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๖๐ คน จากโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน โรงเรียนจิตศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒