ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ให้การสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี

ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้จัดคณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ โดย นายจรัญ หวานคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ให้การสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ณ สถานที่ตั้งหน่วยตรวจ ในแต่ละอำเภอภายในจังหวัดระยอง