ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ

รียนผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ ร่างรายละเอียดกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ

โดยส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายังอีเมล์ obecict@obecmail.obec.go.th ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลา 3 วันทำการ

1 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ระบบปฎิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564