สพป.สมุทรสาคร – ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านแพ้ว

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายจาก นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านแพ้ว ประกอบด้วย สหวิหยาขตพัฒนาการศึกษา สหวิทยาเขตหลักสามดำเนิน และสหวิทยาเขตส่งเสริมสามัคคี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งท่านร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว และนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านแพ้ว โดย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม ทำหน้าที่ประธานการดำเนินการประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาครในช่วงเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐)