สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการ การพัฒนางานสู่ความสำเร็จรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการ การพัฒนางานสู่ความสำเร็จ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะเป็นวิทยากรอันทรงเกียรติในการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนี้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้พบปะและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้เกิดพลังในการพัฒนางานสู่ความสำเร็จ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โอกาสนี้ ดร.สังคม  จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบเกียรติบัตรให้ทีมที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ในการแนะนำ ให้คำปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้นมากถึง ๙๒ รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ ๑ มากถึง ๑๓ รายการ, รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ๖๓ รายการ และรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ๑๖ รายการ อีกทั้งยังได้รับรางวัล “หน่วยงานที่ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จในวิชาชีพ” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๒ ถ่ายภาพ : นายพิรัชย์กฤตย์  กระแสเวส  ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่, นายอวิชัย  อิ่มลิ้มธาร  ครู โรงเรียนวัดชำผักแพว, นายทรงวุฒิ  ศรีปรีชา  ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่