ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10

วันที่  23  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.30 น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นางสมจิตต์  รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และ นางศิรินภา  ศรีสุข  นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10  ณ  หอประชุมพระมิ่งเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

นิตยา จารุมาศ / ศิรินภา  ศรีสุข  :  ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร                 :  ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2