ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน พัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบการเงินและพัสดุ

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน พัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบการเงินและพัสดุ

..**//23 กุมภาพันธ์ 2564 นางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมการเงินและพัสดุของสถานศึกษา ตาม โครงการอบรมการเงินและพัสดุของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 (พุทธลีลาบางขัน)  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 80 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**//นายสมหมาย  สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่า การฝึกอบรมตามโครงการ “อบรมการเงินและพัสดุของสถานศึกษา” จัดขึ้นเพื่อเพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในอำเภอบางขันมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบโปร่งใสตรวจสอบได้ประหยัดและคุ้มค่าพร้อมทั้งให้บุคลากรมีความมั่นใจและมีกำลังใจในการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านงบประมาณรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในการให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทรที่ดีต่อกันในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 (พุทธลีลาบางขัน) โดยจัดการฝึกอบรมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 80 คนจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 (พุทธลีลาบางขัน) โดยได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ได้แก่นางสุภัตรา จิตโสภา นักวิชาการพัสดุชำนาญการและนางวาสนา อนุรักษ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานและคณะ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการเงินและพัสดุ กว่า 25 ปี เพื่อร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเงินและพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านงบประมาณในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ทั้งนี้คาดหวังว่าผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางการบริหารไปพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอนให้มีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ต่อไป