องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สังกัด สพป.กระบี่

พลเรือเอก พงษ์เทพ   หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  2  ตำบลโคกยาง  อำเภอเหนือคลอง   จังหวัดกระบี่   โดยมี พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คณะศึกษานิเทศก์  คณะครูอาจารย์, คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้องการของโรงเรียนจากนางพรทิพย์  สัสดีเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2   เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ.2479 โดยมีพระภิกษุสิงห์  ผกามาศ  เป็นครูคนแรก ใช้สถานที่วัดบางผึ้งเป็นที่เรียน ต่อมาคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดิน รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๑๒ ไร่ ๑ งาน เป็นสถานที่โรงเรียนแห่งใหม่ เนื่องจากที่เดิมคับแคบ ปี พ.ศ.2505 โรงเรียนถูกวาตภัย ทำให้อาคารเรียนเสียหายมาก  ไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์  จำนวน  200,000- บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  ให้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ 008 จำนวน 6 ห้องเรียน โดยมอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการและได้พระราชทานนามว่า  “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2” โดยมีนายเคลื่อน  จิตสำเริง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในสมัยนั้น เป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2506  ต่อมาพระองค์ท่านได้พระราชทานทรัพย์ ให้จัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 5 ห้องเรียน  รวมเป็น  11  ห้องเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นอนุบาล2-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด   ๕๘๖ คน แยกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๙๓ คน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๓๖ คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๕๗  คน มีห้องเรียนทั้งหมด ๒๒ ห้องเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ๓๙ คน มีนางพรทิพย์  สัสดีเดช เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน