สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวจิดาภา จิตวิญาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย 4 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564 เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย 4 ณ โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ และโรงเรียนบ้านหนองหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย