“ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี”

24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วย นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 (ประธานกรรมการ) ,นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผอ.สพป. ยะลา เขต 1 (กรรมการ) นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 (กรรมการและเลขานุการ) นายสมาน เง๊าะ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปัตตานี เขต 1 (ผู้ช่วยเลขานุการ) ซึ่ง สพป.นราธิวาส เขต 1 มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รับการประเมินฯ จำนวน 2 ท่าน คือ นายสราวุธ ยอดรักษ์ และ ดร.สุธิภรณ์ ขนอม ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งให้กับคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมร่วมใจ สพป.นราธิวาส เขต 1