ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่4/2564 ด้วยระบบVideo Conference

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบVideo Conference (google meet) เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสพป.ลำพูน เขต 2 และชี้แจงข้อราชการงานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล งานด้านการบริหารงานการเงินและงานด้านการบริหารงานทั่วไปให้ทุกโรงเรียนได้รับทราบและดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2