สพป.หนองคาย เขต 1  นิเทศ ติดตามขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.พัชระ  งามชัด รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และดร.ฉวีวรรณ  โยคิน ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่12 ดำเนินการนิเทศ ติดตามขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน ระยะที่3 โดย สังเกตชั้นเรียนสะท้อนผล และตรวจสอบการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านสาวแล อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค – 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด