พิธีเปิดป้าย ชื่อ สพม.ลปลพ

ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 38 ง หน้า 4 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 ใจความโดยสรุป กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นจำนวน 62 เขต

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน จึงดำเนินการเปิดป้ายสำนักงานใหม่ พร้อมเชิญคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน รับรู้รับทราบ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยทั่วกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเปิดป้ายพร้อมกันในวันนี้

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ลัญจกร ผลวัฒนะ/ภาพ

สุทัศชัย จันโท/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์