NBT Phitsanulok ถ่ายทำการสร้างทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

24 กุมภาพันธ์ 2564  ทีมงานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก : NBT Phitsanulok นำโดย คุณภูผา วัฒนาปรีดากูล ผู้ดำเนินรายการ ลงพื้นที่บันทึกการถ่ายทำกิจกรรมการสร้างทักษะอาชีพแก่นักเรียน ณ โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายนิรันต์  ผ่องใส ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 นำเยี่ยมชมและบรรยายกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักเรียนผู้ทำกิจกรรม เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตรกรรมสำหรับการปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ น้ำนิ่ง หรือการปลูกพืชแบบไร้ดิน เป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช ที่ผลิตขึ้นเองโดยให้รากแช่ในสารละลายธาตุอาหารพืชและบางส่วนสัมผัสอากาศ และรดด้วยสารละลายธาตุอาหารพืชหรือน้ำปุ๋ย การเลี้ยงปลาดุก และกบในวงบ่อ รวมถึงการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งผลผลิตที่ได้ทั้งในส่วนของพืชผัก ปลาดุก กบและไข่ไก่นำมาใช้ในโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียน และนำส่วนที่เหลือจำหน่ายแก่ผู้ปกครองและผู้สนใจในชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและเป็นการสร้างนิสัยในการออมทรัพย์โดยฝากไว้กับธนาคารของโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งและเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนที่สนใจได้มาเรียนรู้ โดยเป็นการดำเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและนโยบายของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 “เก่ง ดี มีทักษะ(ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต) มีสุขภาพดี”