สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง