ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยคณะฯ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี …..ชุลีพร/รายงาน