นักเรียนกระบี่จากทุกสังกัด เข้าสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้น ที่ 2 ชั้น ป.4-6 ประจำปี 2563 รอบแรก ของ สสวท. กว่า 3,000 คน

///วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2564  นายเทวัน  พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   โครงการเข้าเยี่ยมห้องสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ (สอบ สสวท.)  ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563  สนามสอบโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่  โดยมีนายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการอำนวยการประจำสนามสอบโรงเรียนอุตรกิจ พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ  และหลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอนุบาลกระบี่ โดยมีนายสุเทพ  เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่  กรรมการอำนวยการประจำสนามสอบโรงเรียนอนุบาลกระบี่ พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ  เพื่อให้กำลังใจ สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน   ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นเจ้าภาพดำเนินการสอบนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดกระบี่จากทุกสังกัดรอบแรก  มีนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน กว่า 3,000 คน เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าสู่รอบที่ 2  รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ทางด้านวิชาการ ทัศนศึกษา และนันทนาการร่วมกันในค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์ที่จัดขึ้นโดย สสวท.   ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร หรือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตามความเหมาะสมต่อไป
นายเทวัน  พอใจ กล่าวว่า การสอบแข่งขันฯ   จัดสอบโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนจากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกระบี่  ช่วงชั้นที่ 2 ชั้น ป. 4-6 เข้าสอบโดยใช้สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และโรงเรียนอุตรกิจ มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000  คน ในช่วงเช้า เวลา 09.30-11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 1,509 คน ช่วงบ่ายเวลา 13.00-15.30 น สอบวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน 1,559 คน โดยนักเรียนคนหนึ่งสามารถสอบทั้งสองวิชา หรือสอบเพียงวิชาเดียวก็ได้  เมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ สสวท.กำหนด  จะได้เข้าสอบรอบที่ 2