สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สอดคล้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒