เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพม.ลปลพ

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน โดยการนำของ นางนภาพร แสงนิล และนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม เคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรู้รัก สามัคคี ให้เกิดในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้ สละเวลาร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร สะท้อนเอกลักษณ์ชาติไทย อีกทั้ง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

อีกทั้ง แนะนำบุคลากรคนใหม่ นายเดชกำพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ย้ายมาจากศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่งที่นี่ ในวันนี้

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน