สพฐ. สานต่อโรงเรียนสุจริต ระดับ สพท. ประจําปี 64 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ประจําปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะมีการจัดขึ้น จำนวน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 25 มีนาคม 2564 เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับ สพท. กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ สพท. มีแผนบูรณาการของหน่วยงานที่เป็นไปตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) พร้อมจัดทําฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในสังกัด ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา เตรียมการในการดําเนินโครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเตรียมการในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของ สพท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2564 โดยมี ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับ สพท. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ สพท. บุคลากรจากสํานักงาน ป.ป.ช. ครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีความโดดเด่นร่วมจัดนิทรรศการและนําเสนอผลงาน คณะทํางานส่วนภูมิภาค วิทยากรและคณะทํางานส่วนกลาง เข้าร่วม ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์