สพฐ.  ลงพื้นที่  ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูล การมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  

นายศิริชัย  วงศ์พุฒ  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนางสุนีย์  สิทธิธนะ  สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและนางสาวสินีนาถ  เศวตสุพร   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     ลงพื้นที่  ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูล การมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน ในสถานศึกษา  สังกัด สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   ณ  โรงเรียนบ้านโนนตาด , โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า   โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารและโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า    ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพื่อติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  และติดตาม การนำนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในสังกัด ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และนางสาวกรพินธุ์  โชติราษี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชพ.  ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ให้การต้อนรับและลงพื้นที่ร่วมกับคณะติดตามฯ  เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการรายงานข้อมูล ปัญหา  อุปสรรค ข้อเสนอแนะอื่น ๆ