สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยนายดวงชัย มงคลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกทา นางสุดารัตน์ มงคลกุล ศึกษานิเทศก์ และนายฐาปกรณ์ ธรมรักษา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องอำเภอเมือง โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด