สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม                                                ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโปงลาง