สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบรรจุใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ

         วันที่ 2 มีนาคม  2564  เวลา 08.30 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบรรจุใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยกำหนดจัดอบรมเป็น 2 รุ่นๆ ละ 90คน ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564 โดยมีนายสมหมาย สังขะวินิจ ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)  และบุคลากรในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นคณะวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2