สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาสู่สถานศึกษา ปี 2564

          วันที่ 2 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายสุภชัย  ปุริสาย  ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาสู่สถานศึกษา ปี 2564 โดยมีนายสุรชัย  สุขเข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 2 อาคารโพธิ์งาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4

          นายสุภชัย  ปุริสาย  ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กล่าวว่า การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่สถานศึกษาเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรักษา สืบสาน และต่อยอดในด้านความพอเพียง ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 2 โรงเรียน ทั้งนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการผลักดันโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาสู่สถานศึกษา