รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหารสำนัก ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 4/2564.

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 4/2564 เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นโยบายการดำเนินงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ในส่วนกลางของ สพฐ. รวมถึงเรื่องปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การลดภาระครูที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน และการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพฐ. เป็นต้น โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ และบุคลากร สพฐ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ