สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ สำรวจข้อมูลต้นไม้ทรงปลูก ในสถานศึกษาในสังกัด

งานกลุ่มอำนวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอขอบคุณ นางชนิษฐา จันทโชติ หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จากสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ ที่มาให้คำแนะนำในการดูแลต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่10 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ได้นำมาปลูกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญของต้นรวงผึ้ง ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดูแลรักษาปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

งานกลุ่มอำนวยการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบอาคารและสถานที่ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องต้นไม้ทรงปลูก ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ของสถานศึกษาในสังกัด ทั้งนี้เพื่อการบูรการให้ความรู้ เรื่องการบำรุง ดูแล รักษาต้นไม้ทรงปลูก ให้เจริญเติบโต สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงานสถานศึกษาและ หน่วยงานต้นสังกัด ที่ได้รับโอกาสในดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกสืบต่อไป ทั้งนี้ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ จะเป็นหน่วยงาน ในการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ และ ให้การบำรุง ดูแลรักษา โดยขอให้สถานศึกษาที่ดุแลรักษาต้นไม้ทรงปลูก ร่วมช่วยดูแลร่วมกันรักษาต้นไม้ทรงปลูก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณสถานีวนวัฒวิจัยประจวบคีรีขันธ์ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือและสนับสนุนวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด