พิธีเปิดการอบรมโครงการ ” การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่  ๓ มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการ ” การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่านพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด ท่านดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ผู้บริหารและครูของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จะได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพภายใต้บริบทและวัตถุประสงค์หลักของการเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา การอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมหน่วยอบรมที่ ๕ จากทั้งหมด ๖ หน่วยอบรมซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอาสาสมัครโครงการกอทุนการศึกษาในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ลพบุรี และราชบุรี รวม ๙๕ คน ณ ห้องสุวรรณภูมิ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ท่านอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย โดยมีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จำนวน ๕ โรงเรียน ดังนี้ ๑) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ๒) โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา ๓) โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ ๔) โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว และ ๕) โรงเรียนสียัดพัฒนา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้