สพฐ. ระดมแนวคิด ขับเคลื่อนนโยบาย ศธ. สู่การปฏิบัติ

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สู่การปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสู่มาตรฐานการศึกษา โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. พร้อมรับฟังการนำเสนอและสรุปแนวทางในการประชุม ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายในประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการในระดับ สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยมี นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ผู้เชี่ยวชาญ ประธานเขตตรวจราชการ นายกสมาคม อุปนายก ประธานชมรม /สมาคม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและตัวแทนประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด เข้าร่วม

ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นข้อเสนอ แนวทางในการขับเคลื่อนการงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดต่อไป