ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 714 ราย