สพป.สมุทรสาคร – Coaching Online

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เข้ารับฟังการให้คำปรึกษา แนะนำผู้รับการประเมิน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Video Conference จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี พร้อมด้วย นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร