สพป.พัทลุง เขต 1 เข้าประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายศักดิ์สิทธิ์แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ มอบหมายให้นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รองผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงาน การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดพัทลุง