สพป.ปจ.2 ขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

           วันที่ 4 มีนาคม  2564  เวลา 09.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานปิดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน  การจัดการขยะอย่างถูกวิธี  การลดปริมาณขยะ  น้ำเสีย  มลพิษทางอากาศ  และตระหนักรู้ในการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนได้เรียนรู้พันธุ์ไม้ต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยเขาใหญ่ 9  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนแกนนำ  จำนวน  121  คน  และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  19  คน  ณ  หน่วยเขาใหญ่ 9 (แก่งหินเพิง) อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี