สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะบอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับการ Coaching ให้คำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 นำโดย ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประธานกรรมการ นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ กรรมการ นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กรรมการและเลขานุการ และนางสาววิจิตร มูลแวง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยมี นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นำเสนองานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงคณะกรรมการ coaching ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด