สพป.นศ.2 ผลึกกำลัง อาชีวะ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) กับ นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อร่วมมือการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สนับสนุนการดำเนินงานในการบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R-Service โดยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน ในสถานการณ์จริงและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายอัมภร ภาระพันธ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2, นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นายโกศล มณีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, นางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางนัธท์ภัทร์ พิถยพิโลน ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ, นายนพภัช หงษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ฝ่ายวิชาการ, นายศุภณัฐ รัตนบุรี ครูวิชาอิเล็กทรอนิกส์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นี้