ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ

..**//เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยนายสมชาติ  ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มอบนโยบายการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 -3 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพร้อมร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแห่งความสุข โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอทุ่งสงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน กว่า 50 คน ณ โรงเรียนบ้านพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

..**//นายจงศักดิ์ มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อ ร่วมหาแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและตามจุดเน้นในการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยร่วมทำ PLC และนำเสนอแผนการดำเนินงานตามจุดเน้นของแต่ละโรงเรียนและแต่ละศูนย์เครือข่ายเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนายศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช อดีตศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ซึ่งได้รับรางวัลผลงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแห่งความสุขระดับชาติ พร้อมด้วยนางปานทิพย์ พอดี นักวิจัยอิสระ ให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานสู่ผลการวิจัยยกระดับคุณภาพการศึกษาและหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 – 3 อำเภอทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป