ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย นายวินัย เมฆหมอก นายสมคิด มาหล้า และดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายพะยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และนายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย เป็นกรรมการ และนางสมถวิล อ่ำดอนกลอย ผู้ช่วยเลขานุการ  มีผู้เข้ารับการประเมินประกอบด้วยนายสมคิด มาหล้า ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 นางเมตตา แสวงลาภ และนายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1