สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่ายและกิจกรรมส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิปัญญา…

สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่ายและกิจกรรมส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิปัญญา…

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย , บุคลากรและลูกจ้างทุกคน                ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย เคารพธงชาติ สวดมนต์ ประกาศเจตนารมณ์ไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตบริเวณเสาธงด้านหน้าสำนักงาน จากนั้นร่วมกิจกรรม ส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิปัญญาสวดมนต์ นั่งสมาธิและแผ่เมตตา ครั้งที่ ๑๙๓  และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ประชุมบุคลากรสำนักงาน พบปะ หารือ และแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒