สพป.กาญจนบุรี เขต 4 อบรมครูภาษาอังกฤษ ใช้สื่อเกม และเพลง ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 4 มีนาคม 2564  เวลา 08.40 น. นายสุภชัย  ปุริสาย  ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบโล่รางวัลครูสอนดี และเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 2 อาคารโพธิ์งาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนภาษาอังกฤษที่ดี  จึงได้พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนมาโดยตลอด เช่น การพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) เน้นกระบวนการสอนแบบ Communicative Approach  การสอนแบบ Phonics เน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย  การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการใช้สื่อเกม และเพลง เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม และน่าสนใจ  ซึ่งเป็นการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  มีพื้นฐานทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน นำไปสู่การเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น  และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันท่วงทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นายสุภชัย  ปุริสาย  ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กล่าวว่า การเรียนการสอนภาษาอังกฤษนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษามากขึ้น โดยเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เป็น 200 ชั่วโมงต่อปี เพื่อให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ มีพื้นฐานที่ดีในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ มีนายโสภณ  บุญเรืองรอด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง นายชลธิศ  ศรม่วงพงษ์  ครู โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ และนายวรวุฒิ  บุญรอด ครู โรงเรียนบ้านน้ำโจน  เป็นวิทยากรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในครั้งนี้