สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 มีนาคม  2564  นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับสนามสอบให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นการป้องกันปัญญาหาอันอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยมีข้อมูลสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 19 สนามสอบ 158 ห้องสอบ นักเรียน 3,061 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 สนามสอบ 42 ห้องสอบ นักเรียน 770 คน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2