สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

การศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท./สถานศึกษา

วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดโครงการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท./สถานศึกษา โดยนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการสนทนากลุ่ม เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการบริหารและจัดการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาพจริงและบริบทของแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ทีมบริหาร ได้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดสนทนาที่ ห้องประชุมมิ่งมณฑล กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จากสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 10 โรงเรียน จัดที่ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสนทนากลุ่มพร้อมสรุปผลการสนทนากลุ่มตามประเด็นที่กำหนด สรุปผลรายงานให้สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=educationplk1&set=a.5090254757711389

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1 : ภาพ/ข่าว