การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำทีมโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. เขตตรวจราชการที่ ๑๓ คณะที่ ๓ 

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำทีมโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะประธาน Cluster เขตตรวจราชการที่ ๑๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ในระยะเวลา ๑ ปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ ๑๓ คณะที่ ๑๓ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ของเขตตรวจราชการที่ ๑๓ คณะที่ ๓ ประกอบด้วย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๑ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.เขต ๓๓ และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุรินทร์ เขต ๑

ผู้รับการประเมินตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๓ ราย    คือ นายประสิทธิ์ พิเศษ นายมานพ คงเสนา และนายโพชัน ขุนาพรม สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ จำนวน ๒ ราย คือ นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม และนายบรรพต สรวนรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จำนวน ๒ ราย คือ นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ และนายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ จำนวน ๓ ราย คือ  นายวิทยา นนท์นภา นายพิทักษ์ สมพร้อม และนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต สังกัด สพม.เขต ๓๒ จำนวน ๑ ราย คือ นายศุภชัย ภาสกานนท์