ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ณ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ณ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งคณะสงฆ์กำหนดให้มีการสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมพร้อมกันทั้งประเทศ ซึ่งมีนักเรียนในสังกัด เข้าสอบรวมทั้งสิ้น ๒๓๐ คน แบ่งเป็นระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ๑๑๕ คน ชั้นโท ๘๙ คน และชั้นเอก ๒๖ คน พร้อมนี้มีเถระชั้นผู้ใหญ่มาตรวจเยี่ยมสนามสอบครั้งนี้ อาทิเช่น พระเทพสิทธิเวที เจ้าอาวาสวัดเนินพระ เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระมหาสมภพ สมภทฺโท รองเจ้าคณะอำเภอแกลง รูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดชากขุนวิเศษ พระครูเกษมรัตนากร เจ้าคณะตำบลกองดิน เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม เป็นต้น โดยมี พระครูสุนทรเขมาภินันท์ วัดกองดิน จังหวัดระยอง เป็นประธานอำนวยการจัดสอบฯ