สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 และให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดเถ้าแก่น้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เยี่ยมชม ซื้อสินค้าจากตลาดนัดเถ้าแก่น้อย อาทิ สินค้าเกษตร หัตถกรรมของนักเรียน ขนม เครื่องดื่ม พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 1 กรณีปกติ และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาก ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดร.วิรัช พานซ้าย ผอ.ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะครู ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ร่วมให้การต้อนรับ วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12