สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ในปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์