สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท.

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. โดยให้สหวิทยาเขตเป็นผู้จัดทำและรวบรวมข้อมูลของแต่ละสหวิทยาเขต เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรวงเงินที่กันไว้ให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการกรัจายอำนาจและให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. และนโยบายของต้นสังกัด โดยมี ดร.ศราวุธ คำแก้ว ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต เข้าร่วมประชุมในครั้งงนี้ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์