โรงเรียนสงขลาวิทยาคม “เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”