โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” สอบวัดความรู้ธรรมะศึกษา