ผอ.สพป.กาฬสินนธุ์ เขต 1 ประธานดำเนินการประชุมวิพากษ์ ตรวจ กลั่นกรอง ร่างเกณฑ์การประเมิน “คนดีศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

เวลา 09.00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานดำเนินการประชุมวิพากษ์ ตรวจ กลั่นกรอง ร่างเกณฑ์การประเมิน “คนดีศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ